Best verkochte producten

Informatie

Artiesten

Geen fabrikant

Nieuwe producten

Aanbiedingen

Er zijn op dit moment geen aanbiedingen.

Leveranciers

 • 't Kliekske
 • 1 Plus 1
 • 1, 2, 3 Soleils
 • 1/4 Heure Am?ricain
 • 100% Whole Wheat

Tags

Privacy Disclaimer

Het gebruik van de website www.noiski.be of www.platenshop.noiski.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Deze website wordt beheerd door Noiski. (Geert Balcaen).

Doel van de website

De website www.platenshop.noiski.be is een webshop waarop 2e hands muziekplaten worden aangeboden.

Ze wil een eenvoudige en snelle toegang bieden tot de gehele collectie van Noiski. Via de webshop kan u overgaan tot de aankoop van een muziekplaat.

Gebruik van de website

Noiski besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Noiski niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Noiski de vereiste inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Noiski wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website.  U kan hiervoor gebruik maken van het contactformulier.

Noiski spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Noiski kan echter niet garanderen dat zijn website volledig vrij van onderbreking is niet door andere technische problemen wordt getroffen.

Noiski kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Noiski beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van deze inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Noiski aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Bescherming van persoonsgegevens

Noiski hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Noiski geeft u daarbij volgende garanties:

 • uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
 • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
 • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en kunt de juistheid ervan verifiëren.
 • Noiski treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.
 • Indien u uw account wenst te verwijderen uit ons databestand dient u een schriftelijke aanvraag te overhandigen aan Noiski. Dit voorzien van een kopie van uw paspoort.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1194 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.). is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met Noiski via het contactformulier.

Noiski behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Indien U de intellectuele rechten of andere rechten van Noiski of derden miskent en de hierboven gestelde voorwaarden niet naleeft, verbindt u zich ertoe Noiski of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen die gevorderd worden als gevolg van een inbreuk hierop.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan Noiski bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Noiski wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Noiski mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat Noiski de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadplegingen van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbank te brengen.